Szóbeli tételsor

1. tétel
Határozza meg a nemzetgazdaság fogalmát, alapvető összefüggéseit; a termelési tényezőket és a gazdasági alanyokat, valamint a nemzetgazdaság ágazati szerkezetét! Mutassa be a magyar nemzetgazdaság helyét az Európai Unióban és a globalizált világgazdaságban!

2. tétel
Ismertesse a nemzetgazdasági teljesítmény számbavételének módjait, alapkategóriáit, összefüggéseit! Tegyen különbséget a hazai és a nemzeti típusú, valamint a bruttó és a nettó jellegű mutatók között!

3. tétel
Értelmezze a következő nemzetgazdasági fő folyamatok tartalmát, összefüggését és helyzetüket hazánkban jelenleg: gazdasági egyensúly, illetve egyensúlyhiány; gazdasági növekedés, illetve megtorpanás, visszaesés; foglalkoztatottság, illetve munkanélküliség; pénzstabilitás, illetve infláció!

4. tétel
Definiálja az üzleti vállalkozás alapfunkcióit, belső és külső érintettjeit, valamint a vállalkozás célrendszerét, küldetését, működési körét és összefüggéseiket!

5. tétel
Elemezze a piacot (bemutatva fogalmát, fajtáit és fő kategóriáinak kölcsönhatását), valamint az állam gazdasági szerepét a magántulajdonosi vegyes gazdaságban!

6. tétel
Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások lényegét és formáit! Hasonlítsa össze egyfelől a közkereseti társaságot és a betéti társaságot; másfelől a Zrt., az Nyrt. és a Kft. alapítását, működését és megszűnésük lehetséges okait!

7. tétel
Határozza meg a tárgyi eszközök fogalmát, főbb csoportjait, az értékcsökkenési leírás módozatait és szerepét a vállalkozások gazdálkodásában!

8. tétel
Fogalmazza meg a tárgyi eszközök folyamatos üzemfenntartásának (karbantartás) szükségességét és az alkalmazható változatokat! Ismertesse a kapacitás és a kapacitáskihasználás lényegét és tényezőit!

9. tétel
Ismertesse a beruházás fogalmát, főbb csoportjait és elemezze a beruházások gazdasági megalapozásának tényezőit, valamint az azokat kifejező gazdaságossági mutatókat!

10. tétel
Ismertesse az innováció lényegét, alapeseteit és az innovációs lánc elemeit, valamint szerepét a vállalkozások tevékenységében!

11. tétel
Ismertesse a vállalkozások készletgazdálkodásának szerepét! Határozza meg a készletek fogalmát és főbb csoportjait! Mutassa be a készletnormák rendszerét! Ismertesse a készletgazdálkodás hatékonyságát vizsgáló főbb mutatókat! (anyagfelhasználási, anyagigényességi, anyagellátottsági mutató, forgási sebesség, forgóeszközigényesség mutatója)

12. tétel
Mutassa be a logisztikai rendszer összetevőit, anyagi folyamatait és a logisztika működését minősítő kritériumokat (a két kulcskategória)! Mutassa be a logisztikai stratégia főbb elemeit!

13. tétel
Fejtse ki a humán erőforrás- és bérgazdálkodás fő feladatait, a munkaerőszükséglet megállapításának módszereit és a hatékony foglalkoztatás eszközeit! Ismertesse a beosztott munkavállalók, a vezetők és a szervezeti egységek érdekeltségi rendszerét!

14. tétel
Elemezze egyfelől az árbevétel, a költség és az üzleti eredmény, másfelől az egységár, az önköltség és az eredmény kapcsolatát! Határozza meg a jövedelem és jövedelmezőség fogalmát! Ismertesse a különböző árbevételi szintek kritikus pontjait!

15. tétel

Határozza meg a vezetés lényegét, feladatait, formáit és szintjeit! Ismertesse a vezetési funkciókat és tartalmukat! Mutassa be a vezetői döntések folyamatát, szakaszait, ismertesse a döntési típusokat! Jellemezze a munkaszervezet fajtáit!

16. tétel
Határozza meg a vállalati stratégia lényegét, a stratégiai tervezés folyamatát (szintjeit és szakaszait)! Mutassa be a vállalati menedzsment feladatait a stratégia megvalósításában! Indokolja az üzleti terv készítésének szükségességét és ismertesse a szokásos fejezetek tartalmát!

17. tétel
Ismertesse a vállalati válság okait, típusait és leküzdésének fontosabb feladatait! Mutasson rá a pénzügyi- és gazdasági világválság magyarországi vállalatokat is sújtó néhány hatására! Hasonlítsa össze a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás folyamatát!

18. tétel
Határozza meg a marketing fogalmát! Mutassa be szerepét a vállalkozások életében! Ismertesse a marketingstratégia kialakításának folyamatát!

19. tétel
Mutassa be a marketingmix elemeit és kapcsolatukat!

20. tétel
Határozza meg a gazdasági szerződés fogalmát és helyét a magyar gazdasági jogrendszerben! Ismertesse a szerződési jog alapelveit, a szerződések formáit és legfontosabb szabályait!